Användarvillkor

Boxconomy AB, (org. nr. 559147-0389) nedan benämnt "Boxconomy", tillhandahåller en marknadsföringstjänst ("Tjänsten") som avser förpackningar ("Förpackningarna"). I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten ("Villkor"). Genom att registrera ett konto hos Boxconomy ("Kontot") och acceptera Villkoren blir användaren automatiskt kund ("Kunden") och bunden av detta Avtal.

I det följande kan Boxconomy och Kunden enskilt också bli benämnda ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

Avtalets innebörd

A. Allmänt

Inledande bestämmelser

1. Avtalet möjliggör för Kunden att få tillgång till Tjänsten, vilket innefattar Boxconomys webbapplikation liksom omkringliggande tjänster och uppdateringar. Med Tjänsten kan Kunden bland annat tillgodogöra sig följande tjänster: beställning av förpackningar och annonsering på förpackningar.

2. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

Tjänsten

3. Boxconomy tillämpar strikta rutiner för att säkerställa att Tjänsten inte används för otillbörliga ändamål eller på annat sätt som strider mot Villkoren, Boxconomys vid var tid gällande policies och etiska riktlinjer eller gällande lagstiftning. Boxconomy kan när som helst utföra en kontroll av Kunden där Kundens företag testas mot ett av Boxconomy framtaget kontrollsystem. Om Kund inte verifieras av kontrollsystemet kommer Boxconomy att neka Kunden att använda Tjänsten och Avtalet kommer att med omedelbar verkan upphöra att gälla samt Kundens samtliga innestående beställningar att avbrytas. Kontrollsystemet baseras på av Boxconomys framtagna kriterier och innebär inte något egentligt ställningstagande från Boxconomys sida vad avser Kundens verksamhet eller dess lagenlighet. Boxconomy förbehåller sig rätten att ensidigt modifiera kontrollsystemet utan föregående förvarning. Boxconomy har ingen skyldighet att redogöra för eller i övrigt inleda en argumentation kring skälen till att en Kund har nekats användning av Tjänsterna eller varför Boxconomy har valt att säga upp Avtalet till upphörande.

4. Boxconomy avgör efter eget gottfinnande huruvida Kunden ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Boxconomy beslutat att ge Kunden tillgång till Tjänsten är Boxconomy bunden av Villkoren.

5. Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Boxconomy garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.

6. Med jämna mellanrum utför Boxconomy underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Boxconomy försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Kunden är införstådd med detta och accepterar att Boxconomy kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Kunden med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.

7. Kundens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom tillgång till internet). Boxconomy har inget ansvar för sådana tjänsters utförande eller funktion, även om de skulle inverka på Kundens nyttjande av Tjänsten.

8. Kunden ombedes noggrant läsa tillgängliga instruktioner om Tjänsten på Webbsidan ("Webbsidan"). Boxconomy är fritt från ansvar för Kundens felaktiga agerande i Tjänsten, innefattandes men inte begränsat till (i) ofullständiga eller felaktiga beställningar från Kunden. Boxconomy kan endast inom kort tid från lagd beställning återkalla en felaktig beställning. (ii) förändringar i information som kunden själv har skapat, exempelvis leveransadresser och kontaktuppgifter. Boxconomy kan inte återskapa tidigare versioner av Kundens information. Kunden ansvarar ensam för att sådana uppgifter vid var tid är korrekta och återges korrekt vid varje beställning.

9. Det är Boxconomys ambition att genomföra Kundens beställningar inom den uppskattade leveranstiden, som tillhandahålls av tredjeparts leverantör. I och med detta lämnar Boxconomy inga garantier eller utfästelser om inom vilken tid leveranserna kan genomföras.

10. Tjänsten innefattar inte support åt Kundens eventuella partners eller kunder. Boxconomy kan inte och har ingen skyldighet att svara på frågor från Kundens partners eller kunder avseende information som inte kommer från Boxconomy eller som härstammar från uppgifter från Kunden eller som rör Tjänsten.

11. Kunden accepterar att Boxconomy inte kan garantera vilken kvalitet Förpackningarna eller trycket på Förpackningarna har. Boxconomy har inget ansvar för eventuella trycktekniska avvikelser på Förpackningarna. Kunden kan inte begära ersättning för avvikelser i det av kunden berörda trycket förutsatt att budskapet är läsbart. Detta gäller dock om Kunden före beställning kontrollerat att dennes inskickade material går att trycka och denne tagit fram sitt material enligt Boxconomys riktlinjer, annars kan Kunden inte begära någon ersättning oavsett om budskapet är läsbart eller ej.

12. Vid delad annonsering på förpackningar tillsammans med andra kunder accepterar Kunden att det till exempel kan förekomma annonser för direkt konkurrerande verksamhet. Kunden har ingen rätt att begära ersättning för något som har med annat än den egna annonsen att göra.

13. Boxconomy kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten och Förpackningarna. Boxconomy försöker att alltid meddela Kunden om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och/eller via SMS eller e-post via de uppgifter som Kunden angivit för registrering hos Boxconomy. Boxconomy förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan.

14. Kunden kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka ett mail till e-postadressen [email protected] eller till den adress som anges på Webbsidan. Boxconomy tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Kunden har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan Boxconomy kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa.

Priser och betalningsvillkor

15. Boxconomy äger rätt att fakturera Kunden för användning av Tjänsten enligt gällande prislista på Webbsidan eller angiven offert. I vissa fall kan betalning krävas i förskott av Kunden, detta avgörs av Boxconomy. Samtliga priser är angivna exklusive lagstadgad mervärdesskatt och andra pålagor. Prisförändringar skall av Boxconomy meddelas Kunden elektroniskt senast en månad innan prisförändringarna träder i kraft genom publicering på Webbsidan eller genom sådan annan informationskanal som Boxconomy finner lämplig.

16. När Kunden får en bekräftelse på en beställning, antingen via Webbplatsen eller via annan informationskanal utgör detta kvittens på transaktionen med Boxconomy och berättigar därmed Boxconomy till avtalsenlig betalning för nyttjandet av Tjänsten.

17. Kunden skall till Boxconomy betala utställd faktura inom 30 dagar från och med fakturadatum.

18. Vid utebliven betalning från Kunden till Boxconomy äger Boxconomy rätt till dröjsmålsränta med 24% per år samt påminnelseavgift enligt lag.

19. Iakttager inte Kunden gällande betalningsvillkor eller förekommer eljest skäl att antaga att denne inte kommer att uppfylla sina förpliktelser mot Boxconomy, har Boxconomy rätt att ta hjälp av inkassobolag för att driva in erforderliga belopp från Kunden.

B. Kunden

Kunduppgifter m.m.

1. För att kunna använda Tjänsten är det nödvändigt att Kunden lämnar uppgifter om sig och sin verksamhet till Boxconomy, såsom organisationsnummer, fakturauppgifter och uppgifter som avses i avsnitt C, punkt 2 nedan, samt övriga uppgifter som är nödvändiga för att Boxconomy ska kunna utföra Tjänsten ("Kunduppgifter"). I syfte att skydda Kunduppgifter från otillbörlig eller obehörig användning och åtkomst följer Boxconomy den säkerhetspolicy som finns tillgänglig på Webbsidan. Boxconomy kan dock inte garantera att obehörig tredje part aldrig kommer att kunna kringgå beskrivna säkerhetsåtgärder eller använda Kunduppgifter för otillbörliga ändamål. Kunden bekräftar att denne lämnar sina Kunduppgifter på egen risk. Kunden är ensamt ansvarig för att alla uppgifter som lämnas till Boxconomy är korrekta, riktiga och vid var tid uppdaterade.

2. Boxconomy förbinder sig att inte sprida information som tillhör Kunden och finns på Kundens konto såsom beställningsregister eller av liknande karaktär, till annan i annat fall än då skyldighet föreligger enligt lag eller föreskrift, eller enligt myndighetsbeslut.

Kundens uppdrag och verksamhet

3. Boxconomy förbehåller sig rätten att vid kännedom eller vid skälig misstanke om Kunds aktivitet som kan strida mot lag, Boxconomys vid var tid gällande policies, eller annan bestämmelse, omedelbart stänga av Kontot och, om aktuellt, säga upp Avtalet, med omedelbar verkan enligt bestämmelserna i avsnitt D punkt 3 liksom att rapportera sådan aktivitet till behörig myndighet.

4. Kunden får inte använda Tjänsten för att erhålla betalning för varor och tjänster som tillhandahålls av Boxconomy av tredje part. Kunden får därmed till exempel inte beställa förpackningar och sedan sälja dessa till företag eller privatperson som i sin tur ämnar sälja dem. Det är Boxconomy förbehållet rätten att avgöra om Kundens användning av Tjänsten ska anses i enlighet med dessa Villkor.

5. Kunden förbinder sig att meddela Boxconomy händelser som påverkar eller kan komma att påverka Tjänstens utförande.

6. Kunden försäkrar att denne företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen med Boxconomy. Kunden ansvarar vidare för att ingen annan har tillgång eller använder Kontot eller att andra genomför beställningar i Kontot utan Boxconomys medgivande.

7. Kunden åtar sig att omedelbart via Webbsidan (Webbsidan/kontakt) kontakta Boxconomy om det förekommit obehöriga beställningar kopplade till dennes Konto.

Kontot och anslutning till Tjänsten.

8. För att använda Tjänsten måste Kund skapa ett Konto. Vid registreringen av Kontot är Kund skyldig att ange korrekta och fullständiga Kunduppgifter. Så länge Kund är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål och löpande uppdatera Kunduppgifterna om de skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Boxconomy rätt att avsluta Kontot och avbryta Kundens tillgång till Tjänsten.

9. När Kunden registrerat sig för Tjänsten och godkänt Villkoren godkänner Kunden att Boxconomy får göra kreditupplysning på denne. Kunden samtycker till att Boxconomy inhämtar sådan kreditupplysning och gör sådana ytterligare kontroller som Boxconomy från tid till annan finner erforderlig och förbinder sig att bistå härvid.

Hantering av inloggningsuppgifter m.m.

10. Kunden är skyldig att följa Boxconomys vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbsidan.

11. Det är Kundens ansvar att tillse att dennes inloggningsuppgifter till Tjänsten förvaras säkert och att obehöriga inte tillåts ta del av dessa. Kunden förbinder sig att bevara sådana uppgifter så att de förblir otillgängliga för obehöriga.

12. Kunden lämnar härmed sitt medgivande till att Boxconomy offentliggör att Kunden är kund hos Boxconomy.

13. Boxconomy utgår från att det är Kunden som är avsändare av beställning då denna skickats med stöd av Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden måste omedelbart antingen meddela Boxconomy via Webbsidan eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om dessa.

Företagsprofil

14. Boxconomy har rätt att fritt och utan föregående meddelande till klienten redigera, förändra och/eller avlägsna logotyper, innehåll och bildmaterial som laddas upp till klientens konto. Klienten är strikt ansvarig för att allt bildmaterial, logotyper och annat innehåll som laddas upp i Tjänsten inte står i strid med gällande rätt eller Boxconomy från tid till annan gällande policy. Vid överträdelse mot detta stycke skall klienten ersätta Boxconomy för all skada och kostnader som åsamkas Boxconomy på grund av klienten tillhandahållet innehåll.

C. Boxconomy

Hantering av Kunduppgifter

1. Boxconomy följer alla gällande lagar, regler och föreskrifter. Det medför bl.a. att Boxconomy behöver känna sina Kunder i syfte att säkerställa att Tjänsten inte av misstag stödjer olagliga verksamheter. Vidare eftersträvar Boxconomy att bidra till att stävja bedrägerier och annat missbruk av Tjänsten. Detta kräver att Boxconomy behandlar Kunduppgifter och uppgifter om hur Kunden använder Tjänsten. Boxconomy kommer inte att inhämta några Kunduppgifter eller uppgifter om hur Kunden använder Tjänsten förrän Kunden har accepterat dessa Villkor. Kundens samtycke till behandling av Kunduppgifter enligt Villkoren är en förutsättning för användningen av Tjänsten.

2. Kunden samtycker till att bl.a. följande kategorier av Kunduppgifter behandlas av Boxconomy;

(i) Basuppgifter, exempelvis namn på användare, adressuppgifter och telefonnummer.

(ii) Övriga av Kunden angivna uppgifter, exempelvis inloggningsuppgifter, person- eller organisationsnummer samt all annan information som anges genom av Boxconomy tillhandahållna tjänster.

(iii) I vissa fall kommer Boxconomy behöva inhämta kreditupplysning på Kunden. I de fall Boxconomy anser att detta är nödvändigt kommer Boxconomy behandla kreditupplysningsinformation som inhämtas från kreditupplysningsföretag.

(iv) Uppgifter hänförliga till beställningar såsom Kundens belopp, beskrivning av vad beställningen avser, antal varor, eventuella rabatter, betalningsvillkor och uppgifter om när fordran blev reglerad. Insamling sker också av uppgifter om den hårdvara som används när Kunden använder Tjänsten och övriga tekniska uppgifter förknippade med användandet. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är version av operativsystem, IP-adress eller annan unik identifiering av en dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att använda tjänsten. Vid inloggning på Webbsidan behandlas också information om Kundens navigering på Webbsidan, information om webbläsare och operativsystem samt information om tillbringad tid och utförda åtgärder på Webbsidan. I de fall Kunden kontaktar Boxconomy, via post, e-post, telefon eller på annat sätt kommer Boxconomy även att behandla information om innehållet och syftet med kontakten med Boxconomy.

(v) Uppgifter som i andra fall än som framgår av ovan är nödvändiga för att Boxconomy ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

3. Ändamålet med behandlingen av Kunduppgifter är att kontrollera dessa inför olika beslut (bl.a. för att vid prövning av Kunden mot Boxconomys interna kontrollsystem), för att administrera och fullgöra ingångna avtal, för riskhanterings- och kreditbedömningsändamål, för marknadsföringsändamål, metod-, affärsutvecklings- och produktutvecklingsändamål (exempelvis för att studera hur Tjänsten används och för att bedöma Kundens betalningsförmåga) samt för att fullgöra Boxconomys skyldigheter enligt lag. Kunduppgifter kan dessutom även komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

4. Kunduppgifter kan komma att lämnas ut till Boxconomys leverantörer, till myndigheter och samarbetspartners i den mån det behövs för att Tjänster ska kunna fullgöras, hanteras eller utredas eller om det är nödvändigt för att Boxconomy eller av Boxconomy anlitade parter ska kunna fullgöra åtaganden enligt lag. Kunduppgifter kan vidare komma att lämnas ut till externa parter som erbjuder tjänster för att förhindra bedrägerier och missbruk av Tjänsten. I samband med Kundens registrering kan Kunduppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag för att Boxconomy ska kunna verifiera Kundens identitet.

5. Uppgifter som anses vara aktiva sparas till det datum de inte längre används. Vid inaktivitet kommer Boxconomy att kontrollera om Kundens Konto ej längre är i bruk och vid fortsatt inaktivitet radera Kontot. Uppgifter kan komma sparas i ett år efter att Kontot har raderats i syftet att kartlägga föregående års affärsverksamhet samt aktivitet.

6. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Kunden till att Boxconomy behandlar Kunduppgifter i enlighet med Villkoren och Boxconomys Personuppgiftsdokument.

7. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av Kunduppgifter genom att via Webbsidan kontakta Boxconomy. Kunden är dock införstådd med att sådant återkallande automatiskt medför uppsägning av Avtalet enligt avsnitt D punkt 2 nedan.

Ansvar

8. Boxconomy är fri från ansvar för skada som åsamkats Kunden eller tredje man till följd av (i) att Kunden – eller någon Kunden svarar för – lämnat felaktig eller bristfällig information till Boxconomy. (ii) Kunden – eller någon Kundens svarar för – eller dess användning av Tjänsten på ett eller annat sätt brutit mot Villkoren i detta Avtal, Boxconomys vid var tid gällande policies, gällande lag eller föreskrift. (iii) systemfel, konflikt, kommunikationsfel eller annat för Boxconomy oförutsett hinder hos Boxconomy eller någon av Boxconomys samarbetspartners. (iv) force majeure, nya och ändrade lagar och avtal, förordningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, konflikt, kommunikationsfel, prisförändringar eller annan omständighet som Boxconomy inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta förbehåll gäller även om Boxconomy själv vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd. (v) annat hinder, försvårande eller förseningar till följd av omständigheter som ligger utanför Boxconomys kontroll.

9. Boxconomy är inte i något fall ersättningsskyldig vare sig för direkt skada, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Det sagda gäller för direkt skada såvida Boxconomy ej haft uppsåt eller gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

10. Boxconomys skadeståndsansvar är begränsat till det lägsta av ett prisbasbelopp och den ersättning Kunden under de tre månader som närmast föregått skadetillfället erlagt till Boxconomy för Tjänsten. Boxconomy skadeståndsansvar enligt denna punkt är, med undantag för vad som anges i avsnitt C, punkt 11 nedan, uttömmande.

11. Boxconomys skadeståndsansvar är under alla omständigheter begränsat till den skadeståndsersättning som kan komma att utgå enligt erforderlig tecknad försäkring.

12. Krav på Boxconomy skall framföras till Boxconomys kontor eller e-post [email protected] eller på det sätt som framgår av Webbsidan så snart Kunden blir varse om eller bör anses ha haft kännedom om anledningen att framställa krav och senast inom 30 dagar.

13. Om Boxconomy har brustit i sina skyldigheter enligt avtalet ska Boxconomy beredas möjlighet att utan oskäligt dröjsmål vidta rättelse.

D. Avslutande bestämmelser

Uppsägning av Avtalet och effekter vid Avtalets upphörande samt vilande Konto

1. Detta Avtal löper tillsvidare från och med dagen för Kundens godkännande av Avtalet. Vid uppsägning av detta Avtal avbryts även innevarande beställningar.

2. Kunden äger rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande.

3. Boxconomy har rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsten till omedelbart upphörande om (i) Kunden i något hänseende bryter mot Villkoren (inklusive användande av Tjänsten i strid med Villkoren) eller om Kunden försätts i konkurs eller eljest kan antas vara på obestånd eller beläggs med näringsförbud. (ii) Kunden dröjer med erläggande av betalning i enlighet med gällande (prislista och/eller betalning i enlighet med detta avtal i mer än 30 dagar efter förfallodagen. (iii) Kunden inte verifieras av Boxconomys interna kontrollsystem som avses i avsnitt A, punkt 3.

4. Om Kund på något sätt begår lagbrott, missbrukar, felaktigt nyttjar eller annars vårdslöst använder Tjänsterna, äger Boxconomy rätt att säga upp detta Avtal och Tjänsterna till omedelbart upphörande och/eller hindra Kunds tillgång till Tjänsterna samt eventuellt beställda produkter. Kunden förbinder sig vidare att inte heller återskapa, kopiera, vidareförsälja eller säga sig ha en relation med Boxconomy, Tjänsten (eller genom Tjänsten beställda produkter) eller någon del av den utan att ha ingått detta Avtal.

5. För det fall Boxconomy har anledning att anta att omständighet som nämns i avsnitt D, punkt 3 eller 4 ovan föreligger, äger Boxconomy rätt att hindra Kunds tillgång till Tjänsterna och de genom Tjänsterna beställda produkterna, till dess det klarlagts huruvida Kund agerat på något sätt som avses i punkt avsnitt D, punkt 3 eller 4.

6. Boxconomy har rätt att spärra Kundens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Kundens Konto kommer att missbrukas, eller det finns skälig anledning att anta att Kundens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

7. Vid Boxconomys uppsägning av Avtalet av annan anledning än som avses i avsnitt D, punkt 3 eller 4, är uppsägningstiden en månad.

8. Vid Avtalets upphörande, oaktat grund för uppsägning, äger Boxconomy rätt att omedelbart avbryta Kundens beställningar.

9. Vid uppsägning av Avtalet har Boxconomy, utöver vad som följer av lag, ingen skyldighet att lagra eller tillhandahålla dokumentation eller annan information i samband med någon transaktion genomförd genom Tjänsten.

10. Om det inte förekommit någon aktivitet på Kontot under ett år kommer Boxconomy att meddela Kunden härom via e-post eller SMS till Kundens registrerade adress eller telefonnummer och ge denne möjlighet att behålla Kontot eller avsluta det. Om Kundens svar inte kommit Boxconomys till känna inom trettio (30) dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar Boxconomy automatiskt Kontot.

Meddelanden

11. Skriftliga meddelanden från Boxconomy till Kunden avfattas på svenska och sänds per e-post eller SMS till den adress eller det nummer Kunden angivit vid registrering av Konto. Meddelande som på så sätt har sänts till Kunden ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

Överlåtelse

12. Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Boxconomys skriftliga godkännande. Boxconomy har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Kundens samtycke.

Tillägg och ändringar

13. Boxconomy har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Kunden ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast en månad före ikraftträdandet. Om Kunden inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet på sätt som anges i avsnitt D, punkt 2. Om Kunden inte underrättat Boxconomy om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Kunden ha godkänt dem.

14. Boxconomy har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller av förordningar och regler och Kunden anses omedelbart bunden av sådana ändringar.

Tvist och lagval

15. Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans enligt svensk rätt.

Övrigt

16. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas vara ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkat Parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske.

17. Tjänsten och allt material på hemsidan är skyddat under svensk och internationell immaterialrätt. Så till vida Boxconomy inte uttryckligen säger annat, ska allt material vara antingen ägt av eller licenserat av Boxconomy.

Tack!

Din förfrågan har nu sparats och vi kommer behandla den inom kort. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?